Пакети

ОСНОВЕН

ПРОШИРЕН

КОМПЛЕТЕН

Финансиско книговодство

Материјално книговодство

Пресметка на плата

Подготовка на даночни пријави

Благајна

Правни и Економско советување

Основен пакет +

Пријава и одјава на вработени

Застапување на фирмата пред владини институции

Проширен +

Целосна бизнис поддршка

Подигање на сметководствена документација од Вашите простории

Изработка на завршна сметка