Контакт

Комплетни сметководствени услуги, книговодствено биро ДАТАКОНТ ДООЕЛ Скопје.

Канцеларија Центар

Ул. Даме Груев бр.28 Центар – Скопје

Канцеларија Ѓорче Петров

Ул.Македонска Преродба бр.16 Ѓорче Петров – Скопје