Теркови

ТЕРКОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОГОВОРИ

За да ги симнете терковите кликнете на линкот до сликата.

Договори од областа на облигационите односи

Договори, одлуки и решенија од областа на Работните односи

Сите теркови за изработка на договори од областа на деловното работење кои ги регулираат облигационите односи, како и договорите кои ги регулираат работните односи се изработени согласно законот за облигациони односи и законот за работни односи на Република македонија.