За нас

Сметководствени услуги

ДАТАКОНТ ДООЕЛ Скопје е лиценцирана сметководствена фирма со долга традиција. Основана е во 1993 година во Скопје. Со 24-годишната традиција во областа на сметководството и консалтингот, со специјализација не само во основното книговодство, туку и во областа на даночниот и сметководствен консалтинг како и во бизнис услугите. Комплетно сметководство, заедно со даночните консултации се нашите предности. Тие ни овозможуваат да понудиме целосни и професионални сметководствени услуги. Нашиот фокус отсекогаш биле и ќе останат нашите клиенти. За таа цел нашиот деловен модел е фокусиран токму на потребите на клиентите.

Професионално надворешно сметководство

Користејќи професионални сметководствени услуги од страна на сметководствената фирма која е посветена на квалитетот и грижата за потребите на своите клиенти, ќе ви овозможи целосно да се посветите на потребите на вашиот бизнис. Искуството во организирањето надворешно сметководство за вашиот бизнис обезбедува перфектно функционирање на финансиски процеси кои се од витално значење за успешното работење на секоја компанија.

Цената на сметководствените услуги ја креираме со тренспарентен КАЛКУЛАТОР за утврдување на цената, преку кои самите можете да утврдите колкав ќе биде надоместокот на месечно ниво.

Финансиски извештаи

Во фокусот на нашиот бизнис модел е клиентот “Ослободување” на сите активности поврзани со сметководство, книговодствено и администрација. Во овој контекст ги организиравме следниве активности: Подигнување на сметководствената документација на вашите простории и комуникација со државните институции (застапување, документи за поднесување и др.).

Комплетни сметководствени услуги

Концептот на комплетни сметководствени услуги ги опфаќа сите аспекти на сметководството и книговодственото работење на компанијата. Покрај сметководствените и книговодствените услуги, малите и средните претпријатија имаат потреба од административни и деловни услуги за оптимално постигнување на целите. Овој концепт на целосна замена на сметководствениот и административниот оддел во рамките на фирмата обезбедува заштеди на трошоците за ангажирање на вработени и дополнително ангажирање на простории и опрема.

Административните, книговодствените и бизнис услугите вклучуваат:

Финансиско сметководство. Материјално сметководство. Платен список. Подготовка и поднесување даночни пријави. Водење сметки. Правно и економско советување. Електронско регистрирање и дерегистрација на вработените. Претставување на компанијата пред владините институции. Завршување и доставување на финалната сметка итн.

Финансиско известување

Единствениот начин правилно да се толкуваат резултатите од работењето на секој деловен субјект е преку соодветно финансиско известување. ДАТАКОНТ ДООЕЛ Скопје ќе ги подготви вашите финансиски извештаи во согласност со стандардите на МСФИ.

Прецизно и јасно изготвените финансиски извештаи се основна алатка на менаџерите и сопствениците на компаниите. Финансиските извештаи овозможуваат правилно толкување на резултатите на компанијата. Според тоа, креирање на политики, статегии и оперативни тактики за делување. Приказ на реалната финансиска сила и перформанси на претпријатието е од исклучително значење за менаџерите за успешно справување со предизвиците на пазарот. Финансиските извештаи вклучуваат: Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за парични текови, Извештај за капитал, обврски, тековни средства, нетековни средства итн. Финансиското известување не мора да биде резервирано само за потребите на државните и даночните органи, поради тоа нашите финансиски извештаи се дизајнирани пред се за потребите на менаџерите и сопствениците на претпријатијата.

Административни и сметководствени услуги

Од самото воведување на можноста за регистрација на фирми во Централниот регистар на РМ, располагаме со овластување за Регистрационен агент, со што им нудиме можност на нашите потенцијални клиенти основање на фирми. Покрај основање на фирма, вршиме и промени во уписот во Централниот регистар: промена на назив, промена на основна главнина, промена на основач/сопственик, промена на седиште, промена на подружница, промена на работно време, промена на електронско сандаче, промена на управител, промена на актот за основање. Вршиме и електронско пријавување и одјавување на вработени во Агенцијата за вработување на Република Македонија без никаков надомест. Исто така застапувањето на компанијата пред Управата за Јавни приходи се врши без надомест.
Нашите клиенти никогаш не плаќаат за услугите што не ги добиваат, бидејќи воведовме флексибилен систем за наплата на бруто месечна претплата за административни услуги и сметководствени услуги што вклучува наплата според обемот на работа и сложеност на специфичната активност на клиентот.

Бизнис услуги

Освен административни и сметководствени услуги, специјализирани производствени и други деловни услуги, кои вклучуваат: изработка на бизнис планови за потребите на нов или постоечки бизнис, подготовка на маркетинг планови, изработка на медиумски планови, подготовка на планови за продажба и придружни алатки за постигнување на планови.

Лиценца за работа

Врз основа на член 21 став (6) од Законот за сметководствени работи, Книговодственото биро ДАТАКОНТ ДООЕЛ Скопје има дозвола за вршење на сметководствени работи бр.71 0134 издадени од ИСОС.

Професионално осигурување

Според законот за вршење на сметководствени услуги, книговодствените фирми се обврзани да обезбедат професионална полиса за осигурување, која на клиентите им обезбедува штета од оштетување.